Regulamin sklepu internetowego „Pico Baby”

 

 

§ 1. Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, podane poniżej terminy mają następujące znaczenia:

1)      Sprzedawca – Pico Baby sp. z o.o. z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 33E/3, 55-095 Długołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623356, NIP: 8961552332, będąca właścicielem Sklepu;

2)      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestruje się w Sklepie lub złoży zamówienie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

3)      Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową;

4)      Regulamin niniejszy dokument;

5)      Sklep – sklep internetowy pod adresem www.picobaby.net.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. 1) Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w Sklepie.
 2. 2) Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca.
 3. 3) Każdy osoba może nieodpłatnie przeglądać zawartość Sklepu i zapoznawać się z produktami dostępnymi na stronach Sklepu, a także korzystać z innych funkcjonalności Sklepu. Klient może za pośrednictwem Sklepu zawierać ze Sprzedawcą umowy na odległość w zakresie produktów dostępnych w ofercie Sklepu.
 4. 4) Aby korzystać ze Sklepu (w tym przeglądać zawartość Sklepu), niezbędny jest sprzęt i oprogramowanie o następujących minimalnych parametrach technicznych:
  1. 1. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu,
  2. 2. jedna z następujących przeglądarek internetowych:
   1. i. Opera w wersji 32.0 lub wyższej,
   2. ii. Google Chrome w wersji 47.0. lub wyższej,
   3. iii. Mozilla Firefox w wersji 38.0 lub wyższej,
   4. iv. Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej,
   5. v. Safari w wersji 9.0 lub wyższej;
  3. 3. minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.
 1. 5) Klienci oraz osoby przeglądające zawartość Sklepu nie mogą dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 2. 6) Aby Klient mógł kupić produkt w Sklepie, konieczna jest rejestracja w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
 3. 7) Wszystkie ceny w sklepie zawierają podatek VAT.

 

§ 3. Rejestracja w Sklepie

 

 1. 1) Aby zarejestrować się w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Sklepu podając co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz hasło.
 2. 2) Rejestracja jest nieodpłatna.
 3. 3) Rejestracja spowoduje utworzenie konta użytkownika w Sklepie, z którego będzie mógł korzystać składając zamówienia. Zalogowanie na konto użytkownika wymaga podania adresu e-mail i hasła wybranego zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. 4) Konto Klient w Sklepie może być w każdej chwili usunięte. W tym celu Klient powinien wysłać e-maila z prośbą o usunięcie konta na następujący adres: kontakt@picobaby.net

 

§ 4. Składanie zamówień

 

 1. 1) Zamówienia mogą być składane poprzez dodanie produktów do koszyka, kliknięciu przycisku „Przejdź do kasy”, podaniu adresu, wybraniu metody płatności i dostawy, a następnie kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Podczas składania zamówienia należy podać wskazane w formularzy dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym podać adres. Jeżeli zamówienie będzie chciał złożyć Klient, który nie zalogował się w Sklepie, do złożenia zamówienia konieczne będzie zalogowanie się.
 2. 2) Do złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja w Sklepie zgodnie z § 3 Regulaminu.
 3. 3) Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany podczas rejestracji), potwierdzenie złożenia zamówienia.
 4. 4) Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

 

§ 5. Sposoby płatności

 

 1. 1) Wszystkie zamówienia powinny zostać opłacone przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 2. 2) Zamówione produkty zostaną wysłane (lub wydane Klientowi – w sytuacji o której mowa w Regulaminie) po zaksięgowania wpłaty na rachunku, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 

§ 6. Realizacja zamówień

 

 1. 1) Klient ma do wyboru następujące metody wysyłki zamówionych produktów:
  1. 1. kurier,
  2. 2. transport własny.
 2. 2) Koszty przesyłki pokrywa Klient. W przypadku wysyłki kurierem, koszt przesyłki zostanie doliczony do wartości zamówienia. W przypadku wyboru transportu własnego, Klient samodzielnie zapewni transport, a zamówione produkty zostaną wydane przez Sprzedawcę w terminie uzgodnionym z Klientem.
 3. 3) Zamówione produkty są wysyłane w następujących terminach:
  1. 1. w przypadku zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przelewu zapłaty ceny do godz. 12 w danym dniu roboczym – jeszcze tego samego dnia roboczego,
  2. 2. w przypadku zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy przelewu zapłaty ceny po godz. 12 w danym dniu roboczym, bądź w weekend lub inny dzień wolny od pracy – następnego dnia roboczego.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 

 1. 1) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. 2) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu objęcia produktu przez Konsumenta w posiadanie,
 3. 3) Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. 4) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. 5) W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowę uważa się za niezawartą.
 6. 6) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Konsument składając Zamówienie, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. 7) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 8. 8) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8. Dane osobowe

 

 1. 1) Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień i świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. 2) Sprzedawca przetwarza następujące dane Klientów:
  1. 1. imię i nazwisko,
  2. 2. adres,
  3. 3. numer telefonu,
  4. 4. adres e-mail.
 3. 3) Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
 4. 4) Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

§ 9. Reklamacje

 

 1. 1) Reklamacje związane z działaniem Sklepu można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@picobaby.net,
 2. 2) Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba zgłaszająca zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego reklamacja została wysłana.
 3. 3) Negatywna odpowiedź na reklamację nie wyklucza prawa do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to przysługuje także w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1. 1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. 2) Sprzedawca może zmienić Regulamin, w tym w szczególność w przypadku zmiany przepisów prawa lub dodania nowych funkcji w Sklepie. O zmianach Sprzedawca poinformuje co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmian, poprzez udostępnienie na stronach Sklepu nowej wersji Regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy

 

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat [ Pico Baby Sp. z z o.o., ul. Wrocławska 33E/3 55-095 Długołęka, kontakt@picobaby.net ]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.